Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Jakost paliv je dána katalogy paliv producentů paliv.

  1. Jakostní vady zjevné

Má-li kupující zato, že dodané palivo vizuálně neodpovídá parametrům uváděným výrobcem

(obsah prachu, nadsítného či podsítného, hlušiny), bezodkladně oznámí prodávajícímu zjištěné

vady, nejdéle však do 7 dnů od převzetí dodávky, toto nechá odděleně uskladněno a vyčká

vyjádření dodavatele, který navrhne řešení nejdéle do 3 pracovních dnů ode dne obdržení

reklamace.

  1. Jakostní vady skryté

Má-li kupující zato, že dodané palivo obsahuje vysoký obsah popela, má nízkou výhřevnost či má

jinou skrytou vadu, kterou nemohl objektivně vizuálně zjistit při převzetí dodávky, oznámí

zjištěnou vadu a umožní pracovníkovi dodavatele provést odběr kontrolního vzorku

reklamovaného paliva. Tento vzorek dodavatel postoupí akreditované laboratoři pevných paliv a

po obdržení výsledků provedených analýz prokazatelným způsobem vyrozumí kupujícího o

konečném řešení reklamace. Je-li reklamace oprávněná, tzn. že některý z jakostních parametrů

paliva nebyl dodržen, hradí náklady účtované laboratoří v plné výši prodávající, v opačném případě,

tedy byly-li všechny parametry v souladu s katalogem producenta, hradí pak veškeré náklady na

reklamační řízení kupující.

Reklamovat palivo na vady skryté lze maximálně do 60 dnů ode dne dodání.

  1. Váhové reklamace

Má-li kupující pochybnosti o správnosti vážení dodávky či nemá-li důvěru v dodanou hmotnost

paliva, jež je uvedena na dodacím listu, ihned před vyprázdněním uvědomí o této skutečnosti

vedoucího příslušného skladu a zajistí si kontrolní vážení v nejbližším okolí. Za již složené zboží

nelze reklamaci váhového úbytku uznat.

  1. Reklamační řízení

Jakoukoli reklamaci je třeba uplatnit v řádném termín a prokazatelným způsobem, tzn. osobním

předáním písemné reklamace na dodávajícím skladě, mailem, poštou. Nejlépe pak vyplněným a

podepsaným „Protokolem o vadách“, který je k dispozici na každém našem skladě. V protokolu uvede co nejpřesnější a nejúplnější popis zjištěné závady,

přiloží případně fotodokumentaci a navrhne termín možné kontrolní přejímky. V případě nutnosti

odběru vzorku pro laboratorní zkoušení umožní dodavateli přístup k reklamovanému zboží.

Váhové reklamace vyřizuje prodávající ihned, u zjevných jakostních vad navrhne řešení do 7 dnů a

u skrytých do 21 dnů resp. do 7 dnů po obdržení laboratorních výsledků z laboratoře.

  1. Přijímání reklamací

Osobně u vedoucích skladů: v pracovní dny od 8:00 do 15:30

-mailem na: paliva.borovicka@centrum.cz

-poštou nebo telefonicky